Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy

1.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od dodania služby. Kupujúci nie je povinný uviesť dôvod odstúpenia od zmluvy.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za platné, ak bolo doručené predávajúcemu Odstúpenie od zmluvy najneskôr posledný deň tejto lehoty (t.j. 14 deň) na adresu predávajúceho alebo jeho e-mailovú adresu. Kupujúci je oprávnený použiť na odstúpenie od zmluvy formulár predávajúceho.

3. Pri odstúpení od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená celá suma (Cena služby) na bankový účet v lehote 14 dní od odoslania formulára  na odstúpenie od zmluvy.

4. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za objednávku, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

Domov
Vyhľadávač
Späť